Бош саҳифа Мобил версияси Хира курадиганлар учунАлоқалар

Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Обуна бўлиш

«YUNUSOBOD DEHQON BOZORI» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ

НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ БАЁНИ

2017 йил 16 июнь                                                                                       Тошкент шахри

            Акциядорларнинг 2016 молиявий йил якуни бўйича умумий йиғилиши Тошкент шахар Юнусобод тумани Мавзе-3 манзилида, жамиятнинг маъмурий биносида 2017 йил 16 июнь куни ўтказилди. Реестр буйича акциядорлар сони 789 та. Йиғилишда 623876 овозга эга 6 та акциядор қатнашди, йигилиш утказиш учун кворум акциядорларнинг 95,21% ни ташкил этади, йиғилиш ўтказиш хуқуқига эга.

            Жамият Устав жамғармасининг 94,19%га эгалик қилувчи Тошкент шахар хокимияти номидан ишончнома асосида Тошкент шахар хокимияти Савдо, хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш Департаменти бошлиғининг уринбосари Хайдаров Бахтиер қатнашди.

            Йиғилиш раёсатига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

 

Хайдаров Б.Т.– Тошкент шахар Савдо Департаменти бошлиғининг уринбосари

Камолов Т.К. -   “Тошбозорсавдо” уюшмаси инвестиция булимининг бошлиги

Мустаев О.У. – «Юнусобод дехқон бозори» АЖ директори в.б.

            Йиғилиш котибиятига бир овоздан қуйидагилар сайландилар:

Муминова Н.

            Йиғилиш саноқ хайъатига қуйидаги ходимлар сайландилар:

 

Мавлянова М., Юлдашева Ш., Закирова Ф.

            Йиғилишга “Тошбозорсавдо” уюшмаси инвестиция булимининг бошлиги раислик қилди.

Йиғилиш кун тартиби:

1. Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўгрисидаги хисоботларини эшитиш.

2. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

4. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тасдиқлаш.

6. Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг директорини сайлаш.

8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

9.      Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

       10. Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва кайта тасдиклаш.

Йигилиш регламенти қуйидагича тасдиқланди:

Асосий масалаларга 10 минутгача.

Сўзга чиқувчиларга 5 минутгача.

Йиғилиш кун тартибидаги биринчи масала бўйича жамият директори Мустаев Ойбекнинг хисоботи тингланди. Жамият директори ўз хисоботида 2016 йил якуни бўйича амалга оширилган ишлар, эришилган ютуқлар ва мавжуд камчиликлар, жумладан жамият томонидан, 2016 йил якуни бўйича «Бизнес режага» мувофиқ тасдиқланган даромадлар ва харажатлар сметасидаги ялпи даромад режаси 5579,5 млн.сўм бўлган, амалда 5950,2 млн.сўмга ёки режа 106,6%га бажарилган. Шундан жой хаки буйича даромад 2910663,1 минг сум, хизмат хаки 1634652,3 минг сум, автотухташ даромади 588856,1 минг сум режага нисбатан -28673,9 минг. сумга бажарилмаган, СХК товарайланиши 73100,0 минг сум, СХК даромади 3546,9 минг сум, ижара хаки 1244001,8 минг.сум, инфратузилма даромади 51280,0 минг сум ва бошка даромадларни ташкил этган. Асосий ажратмалар буйича 1,6% пенсия жамгармасига 95201,8 минг сум, 1,4% йул жамгармасига 83301,5 минг сум, 0,5% мактаб фондига 29750,6 минг.сум ажратилган. ДСИ 50%ли солик ажратма 2586,8 млн сум, автотухташ жойи ягона солиги 478592,9 минг сум.

2016 йилга режалаштирилган харажатлар микдори 2114849,2 минг.сумни ташкил этган булиб, жами йил давомида 2250206,5 минг сум, яъни режага нисбатан 135357,3 минг сум куп харажат килинган. Иш хаки 16907,6 минг. сумга, электр куввати 5927,2 минг. сумга, муниципиал милиция ходимларининг иш хаки 15697,2 минг сумга, жорий таъмирлаш 43566,5минг. сумга, бошка харажатлар хам 33547,0 минг. сумга ошиб кетди.

Соф фойда режаси 149387,0 минг сум, амалда 163057,2 минг сум режага нисбатан 13670,2 минг сум куп фойда олинган. 2017 йилга режалаштирилган ишлар хақида хисобот берди.

Берилган саволларга маърузачилар жавоб берганларидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

            Йиғилиш кун тартибидаги иккинчи масала бўйича «PERFEKT-AUDIT» МЧЖнинг 2016 йил якуни бўйича ўтказилган аудит текшируви хулосасини аудитор билан телефон қунгирогидан сунг мажлисга келмаганлиги сабабли, жамият қимматли қогозлар мутахассиси Н.Т.Муминова ўқиб эшиттирди, жумладан, аудит текшируви натижасига кўра, жамият молиявий ва хўжалик фаолияти, хамда бухгалтерия хисоботлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ келиши хақидаги 2017 йил 29 апрелдаги ижобий хулоса берилгани хақида маълумот берди. (аудиторлик текшируви хулосаси илова қилинади).

            Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш кун тартибидаги учинчи масала бўйича жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзолари йиғилишда иштирок эта олмаганлиги сабабли, тафтиш комиссияси хулосасини жамиятнинг кимматли когозлар буйича мутахассиси Муминова Н.Т. йиғилганларга ўқиб эшиттирди, жумладан, жамият тафтиш комиссияси томонидан амалга оширилган тафтишга хамда жамият ташқи аудитори«PERFEKT-AUDIT»МЧЖнинг 2017 йил 29 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосасига асосланиб:

-        жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган маълумотларнинг ишончлилигини;

-       

бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби бузилмаганлиги, шунингдек молия-хўжалик фаолияти амалга оширилаётганда қонун ҳужжатлари бузилмаганлигини;

-       

аффилланган шахслар билан битимлар, шунингдек йирик битимлар тузилмаганлигини эътироф этишини маълум қилди. (тафтиш хайъатининг хулосаси илова қилинади).

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

            Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича жамият бош мухосиби в.б М.М.Мавлянова сўзга чиқиб, жамиятнинг 2016 йил якуний баланси хақида ахборот берди. Жумладан

Бухгалтерлик баланси                                                                                             (минг сўмда)

                                 АКТИВ                       сумда                              ПАССИВ              сумда  
Асосий воситаларнинг колдик киймати 1405127,0 Устав капитали 845000,0  
Узоқ муддатли инвестициялар 26246,1 Резерв капитали 548188,4  
Капитал қуйилмалар          Тақсимланмаган     фойда 136630,7  
Ишлаб чиқариш заҳиралари 4936,6 Жорий кредиторлик карзлари 423108,3  
Товарлар   Ажратилган бўлинмаларга қарз -  
Келгуси давр харажатлар 2331,1 Узок муддатли мажбуриятлар 76057,3 2028984,7 ЖАМИ 2028984,7
Дебиторлар 478154,9      
Пул маблағлари 58189,0      
Қисқа муддатли инвестициялар 54000,0      
ЖАМИ 2028984,7 ЖАМИ 2028984,7  

Раислик қилувчи акциядорлардан кўрилган масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги бешинчи масала бўйича жамият бош мухосиби в.б Мавлянова М.М.сўзга чиқиб, 2016 йил молиявий натижалар буйича маълумот берди.

1.  Маҳсулотарни сотишдан соф тушум-         4765002700 сўм

2. Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси-         3 218726400 сўм

3. Асосий фаолиятнинг фойдаси -               3220574600 сўм

3. Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар-   3055669200сўм

4. Ҳисобот давридаги соф фойда-                   163057200 сўм.

  1. Умумий йиғилиш мухокамасига жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича Соф фойдарежаси- 149.387.000 сум
  2. Амалда соф фойда- 163.057.200 сум

Т А К Л И Ф

- захира жамгармасига 10%       - 16.305.720 сўм;

- Аввалги йилда кўрилган - 26.426,5 минг сўмлик зарарни қоплашга;

- жамиятни моддий-техника базасини мустаҳкамлашга- 120.324.980 сўм

         2017 йил 5 июнь холатига «Юнусобод дехкон бозори» АЖ карздорликлар;

  1. Тошкент шахар ИИББ хузуридаги куриклаш бошкармаси (харбийлаштирилган сокчилик хизмати) га -46.060,5 минг сум
  2. Тошкент шахар ИИББ хузуридаги куриклаш бошкармасига (айланма милиция пости) га -26.272,8 минг сум
  3. «Тошбозорсавдо»га уюшмасига март- май ойларига -89.465,0 минг сўм
  4. Юнусобод тумани санитария- эпидимология хизматига -3.172,8 сум минг сум
  5. Юнусобод тумани электр тармоклари корхонасига- 58.154,1 минг сум

ва бошкалар 15.000,0 минг сум. жамият мавжуд карздорликларни коплаши учун 2016 йил молиявий натижаларига кура дивиденд бера олмаслигини мажлис иштирокчиларига айтиб утди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

            Йиғилиш кун тартибидаги олтинчи масала бўйича жамият директори в.в.б О.Мустаев сўзга чиқиб, жамиятнинг 2017 йилга режалаштирилган “Бизнес-режаси”, хамда “2017 йил учун даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди Жумладан, бизнес-режасидаги 2017 йилга режалаштирилган ишлар, даромад олиш манбалари, соф фойда режасини амалда ошириш вазифасини йиғилиш иштирокчилари томонидан мухокама этилди. (“Бизнес-режаси” ва “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” тўлалигича илова қилинади).

Маърузачининг берилган саволларга жавобидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги еттинчимасала бўйича жамият кимматли когозлар мутахассисиН. Муминова акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишхукмига ижроия органи рахбари лавозимига 2017 йил 19 май куни ўтказилган жамият кузатув кенгашининг йиғилишида жамият ижроия органи рахбари (директор) лавозимига танлов эълон қилиш, ушбу ҳақда тегишли ташкилотларга маълумотлар тарқатиб, эълонни жойлаштириш чораларини кўриш, танлов муддатларини белгилаб, танлов ҳайъати аъзоларининг таркиби тасдиқдан ўтганлигини таъкидлаб, бугунги йиғилишга танлов хайъати аъзолари томонидан тайёрланган Хулоса билан хайъат аъзолари томонидан бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ тушунча берилди.    

Маърузачининг берилган саволларга жавобидан сўнг, раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи кун тартибидаги саккизинчимасалага ўтиб, 2016 йилда жамиятнинг Кузатув Кенгаши аъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича кумулятив овоз бериш йўли билан овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи кун тартибидаги туккизинчимасалага ўтиб, жамиятнинг Тафтиш комиссиясиаъзолигига номзодлар тарқатилган овоз бериш бюллетенларида келтирилганлигини билдириб, акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

           Раислик қилувчи кун тартибидаги унинчи масалага ўтиб, жамиятнинг ходимлар буйича менеджери Атахужаев З.га суз берди, у ташкилий тузилмага киритилган узгартиришлар билан мажлис иштирокчиларини таништириб утди ва ташкилий тузилмадаги камчиликларни бартараф этиш буйича мажлис раиси тавсиялар берди.

Раислик қилувчи акциядорлардан ушбу масала бўйича овоз бериш бюллетенларига ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Раислик қилувчи умумий йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар кўриб чиқилганини айтиб, овоз бериш натижалари саноқ хайъати томонидан аниқлангунга қадар танаффус эълон қилди.

(танаффусдан сўнг)

Саноқ хайъати мажлис қатнашчиларини овоз бериш натижалари билан таништирди.

1-масала

Ёқлаган 617219 – 99,933%

Бетараф   0 – 0,0%

Қарши   5151 – 0,8256%

Хакикий эмас 1506-0,241%

2-масала

Ёқлаган 617219 – 99,933%

Бетараф   0 – 0,0%

Қарши     5151 – 0,8256%

Хакикий эмас 1506-0,241%

3-масала

Ёқлаган 617219 – 99,933%

Бетараф   0 – 0,0%

Қарши     5151 – 0,8256%

Хакикий эмас 1506-0,241%

4-масала

Ёқлаган 617219 – 99,933%

Бетараф     0 – 0,0%

Қарши     5151 – 0,8256%

Хакикий эмас 1506-0,241%

5-масала

Ёқлаган 617219 – 99,933%

Бетараф 0 – 0,0%

Қарши   5151 – 0,8256%

Хакикий эмас 1506-0,241%

6-масала

Ёқлаган 617219 – 99,933%

Бетараф 0 – 0,0%

Қарши         5151 – 0,8256%

Хакикий эмас 1506-0,241%

7.1.-масала

Ёқлаган 617219 – 99,933%

Бетараф   0 – 0,0%

Қарши     5151 – 0,8256%

Хакикий эмас 1506-0,241%

7.2.-масала

Ёқлаган 5164 – 0,828%

Бетараф   0 – 0,0%

Қарши     617170 – 98,9251%

Хакикий эмас 36-0,006%

Хеч канакасига овоз бермаган 1506-0,241%

9.1.-масала

Ёқлаган 617219 – 98,933%

Бетараф   1 – 0,0%

Қарши     5150 – 0,8255%

Хеч канакасига овоз бермаган 1506- 0,241%

             9.2.-масала

Ёқлаган 622369 – 99,758%

Бетараф       1 – 0,000%

Қарши   0 – 0,0%

Хеч канакасига овоз бермаган 1506- 0,241%

             9.3.-масала

Ёқлаган 617219 – 98,933%

Бетараф       1 – 0,0%%

Қарши 5150 – 0,8255%

Хеч канакасига овоз бермаган 0- 0,000%

Хакикий эмас 1506- 0,241%

10-масала

Ёқлаган 617219 – 98,933%

Бетараф       1 – 0,0%

Қарши       0 – 0,0%%

Хакикий эмас 1506-0,241%

Хеч канакасига овоз бермаган 5150- 0,825%

8-масала (Кумулятив овоз бериш натижалари)

8.1. Косимов Сардор                                            617170 - та овоз

8.2. Хакимов Рауф Арипович                              617170 - та овоз

8.3. Хайдаров Бахтиер                                            617170 - та овоз

8.4. Исраилов Баер                                                      5151 - та овоз

8.5. Мирзадияров Сардор                                        617170 - та овоз

8.6. Камолов Толмас Каримович                        617170 -    та овоз

8.7. Каюмов Бобур                                                 617170 - та овоз

8.8. Мамадалиева Раъно                                                          0- та овоз

8.9. Халиллаев Расулжон                                      617170-  та овоз

            Раислик қилувчи кун тартибидаги барча масалалар кўпчилик овоз билан қабул қилинганини билдирди. Саноқ хайъати баённомаси бир овоздан тасдиқланди.

 

КУН ТАРТИБИДАГИ БАРЧА МАСАЛАЛАР

АТРОФЛИЧА МУХОКАМА ҚИЛИНИБ

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Жамият ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегияси эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (ёқлаган 617219 та овоз – 98,933%, қарши 5151та овоз – 0,8256%, бетараф 0 та овоз – 0,000%).

2. Жамиятнинг2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «PERFEKT- AUDIT» аудиторлик ташкилоти, МЧЖнинг 2017 йил 29 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 617219 та овоз – 98,933%, қарши 5151та овоз – 0,8256%, бетараф 0 та овоз – 0,000%).

3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 617219 та овоз – 98,933%, қарши 5151та овоз – 0,8256%, бетараф 0 та овоз – 0,000%).

4. Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 617219 та овоз – 98,933%, қарши 5151та овоз – 0,8256%, бетараф 0 та овоз – 0,000%).

  1. Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойдасини таксимлаш тартиби тасдиқлансин, яъни -16.305.720 сўм захира жамгармасига, жамиятнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга- 120.324.980 сўм қолдирилсин.

(ёқлаган 617219 та овоз – 98,933%, қарши 5151та овоз – 0,8256%, бетараф 0 та овоз – 0,000%).

8. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

           8.1. Косимов Сардор– Юнусобод тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари                           617170 - та овоз

           8.2. Хакимов Рауф - Ўзбекистон -Пазандалар уюшмаси раисининг ўринбосари 617170 - та овоз

           8.3. Хайдаров Бахтиер- Шахар савдо департаменти бошлигининг уринбосари                                            617170- та овоз

           8.4. Мирзадияров Сардор - Савдо департаменти булим бошлиги                                         617170- та овоз

           8.5. Камолов Толмас - “Тошбозорсавдо” уюшмаси бўлим бошлиғи                           617170 - та овоз

           8.6. Каюмов Бобур- Юнусобод тумани Савдо департаменти бошлиғи                      617170 - та овоз

8.7. Халиллаев Расулжон - Савдо департаменти бошлиғи маслахатчиси    

617170 - та овоз

9. Жамият Тафтиш комиссиясига Ибрагимова Гулчехра (ёқлаган 617219 та овоз – 98,933%, қарши 5150та овоз – 8255%, бетараф 1 та овоз-0,000%, хакикий эмас 1506 та овоз-0,241%), Холматова Тамара (ёқлаган 622369 та овоз – 99,758%, қарши 0та овоз – 0,000%, бетараф 1 та овоз-0,000%, хакикий эмас 1506 та овоз-0,241%), Муродов Санжар сайлансин. (ёқлаган 617219 та овоз – 98,933%, қарши 5150та овоз – 8255%, бетараф 1 та овоз-0,000%, хакикий эмас 1506 та овоз-0,241%).

10. Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси”га киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 617219 та овоз-98,933%, бетараф 1 та овоз-0,000%, карши 0-0,000%, хакикий эмас 1506 та овоз-0,241%, хеч канакасига овоз бермаган-5150 та овоз-0,825%)

Баённома имзоланган сана:   «____»______________ 2017 йил.

     Йиғилиш раиси                                                                Камолов Т. К.       

     Котиб                                                                        Муминова Н.Т.