2006  йил  30 март Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 653 сум 43 тий.

2007 йил 4 сентябрь  Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 1011 сум 20 тий.

2008 йил 31 март Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 1290 сум 05тий.

2009 йил 26 март  Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 428 сум 50 тий.

2010 йил 8 апрель  Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 76,0 сум.

2011 йил 29 апрель Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан жамиятнинг 2010 йил молиявий- хужалик якуни буйича олган даромадларни таксимлаш ва дивидендлар микдори ва уни бериш тартиби тасдикланмади.

2012 йил 28 апрель Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан жамиятда 2010 йил иккинчи ярим йиллик якуни ва 2011 йил якуни буйича олинган 212790100  сум соф фойдадан 17790100 суми жамиятнинг захира жамгармасига ажратилсин, 195000000 суми жамият устав фондини акцияларнинг номинал кийматини ошириш йули билан купайтиришга йуналтирилсин.

2013 йил 29 март Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 130 сум.

2014 йил 16 апрель  Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 135 сум.

2015 йил 14 апрель  Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан 55 сум 56 тий.

2016 йил 16 июн Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиш баени карори билан жамиятнинг 2015 йил якуни буйича курилган 26425500 сум  зарари хисоб вараги инобатга олинсин ва тасдиклансин.

Изох:  Акциялардан 10% солик туланади.