«Юнусобод деҳқон бозори» АЖнинг

2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси кўрсаткичлари (минг сўм)

                                 АКТИВ                       сумда                              ПАССИВ              сумда
Асосий воситалар 1294622,1 Устав капитали 845000,0
Узоқ муддатли инвестициялар 26246,1 Резерв капитали 507477,1
Капитал қуйилмалар          Тақсимланмаган соф фойда -26426,5
Ишлаб чиқариш заҳиралари 45,7 Жорий кредиторлик карзлари 528642,5
Товарлар 950,3 Ажратилган бўлинмаларга қарз -
Келгуси давр харажатлар 1463,1 Узок муддатли мажбуриятлар 265764,1
Дебиторлар 719957,7
Пул маблағлари 3172,2
Қисқа муддатли инвестициялар 74000,0
ЖАМИ 2120457,2 ЖАМИ 2120457,2

                                                                                                            

            2015 йил молиявий натижалар буйича  маълумот

 

 

1.  Маҳсулот сотишдан олинган соф тушум-   3753268200 сўм

2.  Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси-         2664755100 сўм

3.  Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар-    2691181600 сўм

4.  Ҳисобот давридаги соф фойда-                   -26426500 сўм.

 

Аудиторлик текшируви бўйича маълумот

Жамиятнинг 2015 йил фаолияти якуни бўйича аудиторлик текшируви «KONSAUDITINFORM» аудиторлик фирмаси томонидан текширилган. Аудиторлик текшируви  натижалари  буйича жамият молия –хужалик фаолиятини  ижобий якунлади, аудиторлик хулосаси 2016 йил 18 апрел куни берилган. «KONSAUDITINFORM» аудиторлик фирмасига аудиторлик фаолияти билан шуғулланиш учун Молия вазирлиги томонидан 2008 йил 20 февралда    №00300 –сонли рухсатнома берилган.